ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ»

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με έδρα τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής και την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σωματείου είναι:

1) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της αντισφαίρισης και άλλων σωματικών ή πνευματικών αθλημάτων.

2) Η ανάπτυξη του πνεύματος και του σώματος των αθλουμένων, η σωστή σωματική διάπλαση αυτών, η καλλιέργεια του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η διάπλαση ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων και γενικά η ανάπτυξή τους σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος.

3) Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις κάθε φύσεως.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Τα μέλη του σωματείου είναι μόνο τακτικά.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, εις ένδειξη τιμής, πρόσωπα, τα οποία ήθελαν προσφέρει πολύτιμη συνδρομή ή εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, ή πρόσωπα, τα οποία με την εν γένει δράση τους συντελούν στην ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού, μπορούν να ανακηρυχθούν ως επίτιμα μέλη, χωρίς υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε 2 συνδρομής και χωρίς δικαίωμα ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στη Γενική Συνέλευση.

3. Ο αριθμός των μελών του σωματείου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20 και είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

1. Ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου, εφόσον συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, υποβάλλει γραπτώς αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου συνοδευόμενη από γραπτή πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου. Για την εγγραφή αυτή, την οποία θα πρέπει να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την έγκριση, το νέο μέλος οφείλει να καταβάλει το κόστος εγγραφής που καθορίζεται για εκάστη χρονική περίοδο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Αίτηση προς εγγραφή μέλους που έχει ήδη απορριφθεί, δεν μπορεί να εισαχθεί εκ νέου πριν την παρέλευση εξαμήνου από της απορρίψεώς της.

3. Δεν απαιτείται η πρόταση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες, ή πρώτη έως τρίτη σε πανελλήνιους αγώνες.

4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την τελευταία του συμμετοχή σε επίσημο αθλητικό αγώνα.

5. Όποιος κατά το χρόνο πριν την ενηλικίωσή του ήταν εγγεγραμμένος στις σχολές του σωματείου, δύναται με αίτησή του εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών από την ενηλικίωσή του να εγγραφεί ως μέλος αυτού, καταβάλλοντας μόνο την ετήσια συνδρομή και χωρίς την υποχρέωση καταβολής επιπλέον του κόστους εγγραφής. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην ανωτέρω προθεσμία μετά την ενηλικίωσή του στην υποβολή της ανωτέρω αίτησης, τότε υποχρεούται να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής νέου μέλους που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό (εκτός εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινής αναστολής ιδιότητας μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 6 του παρόντος).

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ούτε μέλος των οργάνων διοίκησης του σωματείου, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του σωματείου:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο ) έτος της ηλικίας του. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά οι αθλητές του αθλήματος της αντισφαίρισης μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο και να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35 ο ) έτος της ηλικίας τους.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/1999 και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του Ν. 2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος έχει τιμωρηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί για μη τήρηση του φίλαθλου πνεύματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 όπως κάθε φορά ισχύει, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

στ) Όσοι φέρουν τις ιδιότητες που προβλέπονται στις παρ. 3,4,7 και 8 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου και να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Στις Γενικές Συνελεύσεις ψηφίζουν τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το νόμο και όσα είναι ταμειακώς εντάξει.

3. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν στο σωματείο το κόστος εγγραφής και το κόστος τακτικής συνδρομής, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Το κόστος συνδρομής έξι (6) μηνών προκαταβάλλεται σε χρόνο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, δύναται να αυξάνεται το κόστος του ως άνω εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής και της τακτικής ετήσιας συνδρομής εκάστου μέλους, ως και να επιβληθούν έκτακτες, εισφορές προς αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών ή εκπλήρωση επειγόντων σκοπών του σωματείου.

4. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, προς τον Κανονισμό Γηπέδων και κάθε άλλο κανονισμό που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος, και που αφορά την εσωτερική λειτουργία του σωματείου, καθώς επίσης και προς όσα καθορίζει ο Έφορος Τάξεως του σωματείου κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη δύνανται να αποχωρούν οποτεδήποτε από το σωματείο. Η αποχώρησή τους πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, μέλος μπορεί να διαγραφεί από το σωματείο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)Εφόσον καθυστερήσει να πληρώσει την συνδρομή του για χρονικό διάστημα που προβλέπεται εκάστοτε με κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας και εφόσον στο μεταξύ δεν υπάρξει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ρύθμιση της συγκεκριμένης οφειλής, ο Ταμίας διαγράφει αυτόματα το μέλος από το μητρώο. Τα ούτω διαγραφέντα μέλη δύνανται να επανεγγραφούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική αίτησή τους και την ολοσχερή καταβολή του κόστους επανεγγραφής και του οφειλομένου χρηματικού ποσού έως την ημέρα της διαγραφής του. Εναλλακτικά αντί του κόστους επανεγγραφής, μπορούν να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό συνδρομής τους μέχρι την ημέρα επανεγγραφής τους.

β) Εφόσον καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα κατά τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 όπως κάθε φορά ισχύει.

γ) Συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος που κρίνεται σπουδαίος με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

ε) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού (πειθαρχική διαδικασία).

3. Όσοι παύουν να είναι μέλη του σωματείου, κατά τα ανωτέρω, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του και οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με τον χρόνο που παρέμειναν μέλη.

4. Τα αποχωρήσαντα ή παραιτηθέντα μέλη μπορούν να ξαναγίνουν μέλη του σωματείου σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του νόμου. Το μέλος που επιθυμεί να επανεγγραφεί υποχρεούται να καταβάλει μία επιπλέον ετήσια συνδρομή, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από το χρόνο διαγραφής του. Στην περίπτωση που έχουν παρέλθει τρία (3) και πλέον έτη από το χρόνο διαγραφής, το μέλος που επιθυμεί να επανεγγραφεί υποχρεούται να καταβάλει το κόστος εγγραφής που προβλέπεται για εκείνη την χρονική περίοδο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να κάνει δεκτή αίτηση μέλους με την οποία ζητά να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα η ιδιότητά του. Το μέλος, είτε μετά την πάροδο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. χρονικού διαστήματος είτε και νωρίτερα κατόπιν αιτήματός του, αποκτά αυτόματα την ιδιότητα του ενεργού μέλους χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή του κόστους εγγραφής ή σε οποιαδήποτε άλλη καταβολή.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη και τους αθλητές του σωματείου:

i. Κάθε υπαίτια παραβίαση διατάξεων του νόμου.

ii. Κάθε παραβίαση των όρων του παρόντος καταστατικού ή των εσωτερικών κανονισμών ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεμπόδιση της εφαρμογής τους.

iii. Κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του σωματείου.

iv. Η ανάρμοστη και γενικά η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους ή αθλητή του σωματείου συμπεριφορά και η μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, στους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας όπως επίσης και σε όσα καθορίζει ο Έφορος Τάξεως του σωματείου κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς η εν γένει συμπεριφορά που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο σωματείο και προσβάλλει την αξιοπρέπεια, το συμφέρον και το κύρος του σωματείου και των μελών του.

2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα επισύρουν τις εξής πειθαρχικές ποινές, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος και χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η ελαφρύτερη πριν επιβληθεί η αυστηρότερη:

i. Έγγραφη παρατήρηση, η οποία επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ii. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη, η οποία επίσης επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

iii. Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους του σωματείου έως ένα (1) έτος

iv. Διαγραφή από το σωματείο.

3. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει γνώση για θέμα που εμπίπτει στα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τις ποινές των περιπτώσεων υπό (iii) και (iv) ανωτέρω, εγείρει αυτεπάγγελτα την πειθαρχική διαδικασία για την εξέταση της υποθέσεως. Την πειθαρχική εξουσία ασκεί το ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο που συγκροτείται ως ακολούθως: το Διοικητικό Συμβούλιο κληρώνει μεταξύ των μελών του σωματείου τρία (3) μέλη, τα οποία συνεδριάζοντας από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζουν για τη διαγραφή του μέλους ή την επιβολή άλλης ποινής, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του ειδικού αυτού συμβουλίου. Η απόφαση του συμβουλίου αυτού είναι έγκυρη αν κατά τη συνεδρίαση παρίστανται εννέα (9) από τα δώδεκα (12) μέλη του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος για απαρτία αριθμός, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από τρεις (3) ημέρες, οπότε αρκεί η παρουσία οκτώ (8) μελών. Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο καλεί εγγράφως το μέλος να απολογηθεί γραπτά ή προφορικά, μέσα σε προθεσμία τριών (3) έως και δέκα (10) ημερών. Οι περί επιβολής ποινής αποφάσεις του πειθαρχικού οργάνου κοινοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Όποιος διαγράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δεν μπορεί εκ νέου να προταθεί ως μέλος του σωματείου.

4. Τα όργανα της Διοίκησης υπόκεινται στις ίδιες πειθαρχικές κυρώσεις και στην ίδια πειθαρχική διαδικασία με τα μέλη του σωματείου. Ειδικώς στην περίπτωση που η πειθαρχική διαδικασία κινείται για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στη σύνθεση του ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι του σωματείου είναι:

α) Τα δικαιώματα από την εγγραφή των μελών.

β) Τα δικαιώματα από τις μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές των μελών καθώς και τις έκτακτες συνδρομές των μελών, όπως εκάστοτε επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και κληρονομίες επ’ ωφελεία απογραφής.

δ) Οι κρατικές δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις και παραχωρήσεις.

ε) Ποσά που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις, όπως ενδεικτικά συνεστιάσεις, εορτές, λαχειοφόροι αγορές, έρανοι, παιχνίδια, συναντήσεις, εκδρομές, επιδείξεις, συναυλίες, εν γένει καλλιτεχνικές παραστάσεις, από τις εισπράξεις του εντευκτηρίου/κυλικείου, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη, όπως λ.χ. χορηγία.

2. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 10

ΒΙΒΛΙΑ

1. Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώο μελών.

β) Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

δ) Εσόδων - Εξόδων

ε) Περιουσιακών στοιχείων

στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

ζ) Κάθε άλλο βιβλίο που με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι εξυπηρετεί την καλύτερη λειτουργία του σωματείου.

2. Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του σωματείου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 12

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου, αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των μελών του σωματείου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως. Η τακτική Γενική Συνέλευση επικυρώνει τα πρακτικά της τελευταίας Γενικής Συνελεύσεως, εγκρίνει τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τον απολογισμό διαχείρισης του παρελθόντος έτους και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή από πάσης ευθύνης και εκλέγει κάθε τρία (3) έτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε (οικονομική) χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνουν αναγκαίο, ή που ήθελε ζητήσει κάτι τέτοιο το 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με έγγραφη αίτησή τους που αναγραφεί και τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται εντός είκοσι (20) ημερών, από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, αναφέροντας συγκεκριμένα τον τόπο, την ημέρα και ώρα σύγκλησης αυτής (και της επαναληπτικής σε περίπτωση μη απαρτίας), καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, τα οποία πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Εάν δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται ξανά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως που ματαιώθηκε, σε ημέρα, ώρα και τόπο που αναγράφεται στην αρχική πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Κατά την δεύτερη αυτή Συνέλευση δεν επιτρέπεται να προστεθεί νέο θέμα προς συζήτηση στην ημερησία διάταξη.

5. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, εφόσον έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή και είναι ταμειακώς ενήμερα. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή και ψηφοφορία.

6. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη  σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το  Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δημοσίευση του καταλόγου, που περιλαμβάνει είτε το ονοματεπώνυμο είτε τον αριθμό μητρώου των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στην οικεία ιστοσελίδα του σωματείου. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακώς εντάξει μελών, πλην αν δια διατάξεως του νόμου, του παρόντος καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού ορίζεται άλλως, και καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και τον Γραμματέα. Εάν κατά την ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και εάν πάλι υπάρξει ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης είναι άκυρη, εκτός αν παρίστανται νόμιμα όλα τα μέλη. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

8. Της τακτικής ή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος του σωματείου που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη, οι οποίοι και ορίζουν ένα γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών καθώς και δύο ψηφολέκτες για την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μελών από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή και με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και συμμετοχής από απόσταση. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο θα λάβει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Τα μέλη που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.

1. Προσθέτως των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, η Γ.Σ. έχει επίσης την αποκλειστική αρμοδιότητα όπως:

α) παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, είτε όλα είτε μερικά, για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους και για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση,

β) τροποποιεί το καταστατικό,

γ) λαμβάνει απόφαση περί διαλύσεως του σωματείου, και

δ)για κάθε άλλο ζήτημα που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

2. Ειδικά προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν υπάρχει παρουσία του μισού των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εν τάξει μελών της και λαμβάνεται απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

3. Ειδικά προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την μεταβολή του σκοπού του σωματείου, με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, απαιτείται συναίνεση όλων των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Δικαίωμα να εκλεγούν στις αρχαιρεσίες έχουν τα μέλη του σωματείου που έχουν την υποχρέωση καταβολής συνδρομής και είναι ταμειακώς εν τάξει, εφόσον υποβάλλουν εγγράφως στο Δ.Σ. την υποψηφιότητα τους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ. 6 του παρόντος.

2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο δέον να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το σωματείο διοικεί εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη οι πέντε (5) υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους, μετά την εκλογή των τακτικών μελών.

2. Μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε., ενήλικοι και να είναι μέλη του σωματείου για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, με τριετή θητεία. Εάν λήξει η ως άνω τριετής θητεία του και στο μεταξύ για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τότε η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως έως το τέλος του έτους κατά το οποίο θα έπρεπε να συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εξαντλήσει τη θητεία του για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

2. Σε περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο για ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες και μέχρι της τελεσιδικίας της απόφασης, το σωματείο διοικείται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος μέλους αυτού και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων με απόλυτη πλειοψηφία, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Τάξεως και τον Έφορο Αθλητισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από τα μέλη να ορίσει δύο βοηθούς Εφόρου.

4. Αν η θέση του Προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να διαχειρίζεται τα εν γένει συμφέροντα του σωματείου και να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του σωματείου και στην διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται από το Νόμο ή και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή άλλου οργάνου του σωματείου ή εκτός από εκείνες που ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει την ακριβή τήρηση του καταστατικού, των εκάστοτε κανονισμών που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του σωματείου και του προϋπολογισμού. Διορίζει και παύει το προσωπικό, αποφασίζει για την διαχείριση της περιουσίας του σωματείου, 14 δέχεται ή απορρίπτει δωρεές προς το σωματείο και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση του Προέδρου μέσω του Γενικού Γραμματέα, συνεδριάζει όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν έγγραφης αιτήσεως τριών (3) τουλάχιστον Συμβούλων, που απευθύνεται στον Πρόεδρο κι αναφέρει το αντικείμενο της συνεδρίασης. Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, και εάν αυτός αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα συγκλήσεως του Δ.Σ. έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες Σύμβουλοι.

2. Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. για συνεδρίαση γίνεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα του σωματείου τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση με κάθε πρόσφορο μέσο, πρέπει δε να αναφέρονται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδριάσεως και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως, η οποία καταρτίζεται με επιμέλεια του Προέδρου.

3. Η πρόβλεψη του άρθρου 12 παρ. 9 του παρόντος καταστατικού περί εξ ολοκλήρου συμμετοχής των μελών από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή και με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και συμμετοχής από απόσταση, εφαρμόζεται αναλογικά και για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία με την παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις στο παρόν καταστατικό ή στους Εσωτερικούς Κανονισμούς. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση απόντος μέλους από άλλο μέλος. Δεν επιτρέπεται απουσία μέλους από συνεδρίαση του Δ.Σ. άνω των πέντε (5) φορών κατ’ έτος.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

1. Κενές θέσεις Συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν, αλλά δεν δέχονται τη θέση, και εφόσον ο αριθμός των μελών της διοίκησης δεν ανέρχεται σε εννέα (9), τα ελλείποντα μέλη αναπληρώνονται από τους συμβούλους που έλαβαν μετά τους εκλεγέντες, τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους, και συγκαλείται από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

2. Σε περίπτωση παραιτήσεως, κατά την διάρκεια της θητείας του, ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την παραίτηση του η Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα εφόσον η πλειοψηφία των Συμβούλων ζητήσει την σύγκλησή του. Επίσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη εκάστης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δίδει και αφαιρεί το λόγο στους Συμβούλους και θέτει τα ζητήματα προς ψηφοφορία. Ανακαλεί στην τάξη όσους παρεκτρέπονται. Δίνει εντολή για την πληρωμή των εξόδων που ορίζονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό και κάθε άλλης έκτακτης δαπάνης, υπογράφοντας τα απαιτούμενα χρηματικά εντάλματα. Συντάσσει με το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό εκάστου έτους και τον υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Ζητάει λογοδοσία από τον Ταμία, όταν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού και του καταστατικού. Ορίζει τους αναπληρωτές του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και των Εφόρων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 16 Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο πρεσβύτερος των Συμβούλων.

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται προς το σωματείο. Εκτελεί την αλληλογραφία, συντάσσει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε έγγραφο. Έχει στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και τη σφραγίδα του σωματείου καθώς και τα αρχεία αυτού.

Γ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και βιβλίο διπλοτύπων εισπράξεων, με τα οποία εισπράττει τα έσοδα του σωματείου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα για τον τελευταίο βιβλία. Εκτελεί επί αποδείξει κάθε πληρωμή, δυνάμει εντάλματος υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου και του Ταμία. Οφείλει, όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο, να δίνει έκθεση όπου εμφαίνεται η ταμιακή κατάσταση του σωματείου. Συντάσσει τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως. Ευθύνεται προσωπικώς για τα χρήματα του Ταμείου.

Ο Ταμίας δύναται να κρατά στο ταμείο του για τις επείγουσες και τρέχουσες ανάγκες του σωματείου και να διαχειρίζεται, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις, κατ' ανώτατο όριο ποσόν ίσο προς το 1% του συνόλου του προϋπολογισμού, υποχρεούται όμως να καταθέτει τα χρήματα του σωματείου πλέον του ως άνω ποσού σε τραπεζικό ίδρυμα. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού εκ των τραπεζών θα γίνεται με επιταγές ή εντολές ή εξουσιοδοτήσεις υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή από τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Δ. ΕΦΟΡΟΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο Έφορος Τάξεως επιμελείται της τηρήσεως της καλής τάξεως στα γήπεδα του σωματείου και στο εντευκτήριο, καθώς και της συντηρήσεως των εγκαταστάσεων και της εν γένει κινητής περιουσίας του σωματείου.

Ο Έφορος αθλητισμού επιμελείται των πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συστήνονται επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από απλά μέλη του σωματείου, που θα είναι επιφορτισμένες με την ευθύνη διοργάνωσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και δράσεων του σωματείου. 17

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους κανονισμούς που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του σωματείου, όπως ενδεικτικά Κανονισμό για τη χρήση των γηπέδων, Εσωτερικό Κανονισμό, Κανονισμό Αθλητών, Κανονισμό Εντευκτηρίου, Κανονισμό Λειτουργίας Δ.Σ., Κανονισμό Κοινωνικών Εκδηλώσεων κλπ.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Αυτοδικαίως εκπίπτουν από το αξίωμα του τακτικού μέλους του Δ.Σ.:

α) Οι παρέχοντες εργασία έναντι οικονομικού ανταλλάγματος προς το σωματείο, ως ορίζεται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 2725/99, όπως κάθε φορά ισχύει.

β) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Μέλος του Δ.Σ, που εμπίπτει ή θα εμπέσει σε κάποια εκ των περιπτώσεων που ορίζεται στα εδαφ. β, γ, δ, της παρ. 1 του άρθρου 3 και στις παραγρ. 2,3,4, και 6 του ίδιου άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, οπότε και εφαρμόζεται η παρ. 9 του ίδιου άρθρου.

δ) Για τους ίδιους λόγους για τους οποίους διαγράφονται τα μέλη του σωματείου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγεται διμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, με ένα αναπληρωματικό μέλος, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Είκοσι (20) ημέρες προ της συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα στοιχεία της διαχειρίσεώς του προς έλεγχο, διευκολύνοντας την Εξελεγκτική Επιτροπή στον έλεγχό της και παρέχοντας σε αυτήν κάθε σχετική πληροφορία.

5. Δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες προ της συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η Εξελεγκτική Επιτροπή παραδίδει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την έκθεση ελέγχου της, προς υποβολή της στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα η οποία στον εσωτερικό της κύκλο φέρει κυκλικά την επωνυμία του σωματείου «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» και το έτος ίδρυσης αυτού και μέσα σε κύκλο εικόνα αντισφαιριστού.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Το σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών του ή στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Το σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι (20).

2. Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διάλυση εκλέγονται και τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίο αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία προβαίνουν στην εκκαθάριση του σωματείου σύμφωνα με το νόμο.

3. Μετά την εκκαθάριση η περιουσία του σωματείου περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αμέλεια μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, ή μελών του ή αθλητών του για άσκηση, προπόνηση ή συμμετοχή σε αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Η μη τήρηση των Εσωτερικών Κανονισμών από τους υπαλλήλους του σωματείου και από κάθε τρίτο που προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία προς αυτό, αποτελεί λόγο καταγγελίας της μετ' αυτών συμβάσεως οποιοσδήποτε σχέσεως, εφόσον η παράβαση του Κανονισμού οφείλεται σε υπαιτιότητα, αδιαφορία, ανυπακοή ή ολιγωρία του παραβάτη, αρνούμενου να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις και υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα του Εφόρου Τάξεως του σωματείου, στον οποίο κατά τους όρους του παρόντος ανατίθεται η επιμέλεια της τήρησης του Καταστατικού και των Κανονισμών.

2. Κατά την απουσία του Εφόρου Τάξεως κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ελέγξει την τήρηση του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 29

Το σωματείο διέπεται από τον ν. 2725/1999, όπως κάθε φορά ισχύει μετά από τυχόν τροποποιήσεις, και τον Αστικό Κώδικα. Τυχόν διατάξεις του νόμου που εκάστοτε τίθενται σε ισχύ και περιέχουν αναγκαστικές προβλέψεις διαφορετικές με αυτές του παρόντος καταστατικού για οποιοδήποτε ζήτημα ισχύουν αυτοδικαίως χωρίς ανάγκη τροποποίησης του παρόντος, πλην εάν η τροποποίηση καθ’ εαυτή καθίσταται υποχρεωτική από τις διατάξεις αυτές. Κάθε ασάφεια σχετικά με την έννοια των διατάξεων του παρόντος καταστατικού επιλύεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 30

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου και θα ισχύσει μετά την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο και την καταχώρισή του στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

(Τόπος ημερομηνία)

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης (υπογραφή) (ονοματεπώνυμο)                                                                                                                                                                Ο Γραμματέας (υπογραφή) (ονοματεπώνυμο)